KARGONOMİ ÜYELİK VE PLATFORM KULLANIM SÖZLEŞMESİ


1. Madde – Platformun Kullanımı

İşbu kullanıcı sözleşmesi, Kargonomi Kargo Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (‘’Kargonomi’’) ile Kullanıcı (‘’Kullanıcı’’) arasında akdedilmiş olup, bu sözleşme ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar Kargonomi tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Uygulama’da ve Websitesi’nde yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden profil oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
Kargonomi aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Kargonomi, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını Kullanıcı’nın erişebileceği ve görüntüleyebileceği platform/larda yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile bilgilendirecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.


2. Madde – Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

“Kargonomi” Kargonomi Kargo Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi’ni,
“Platform” Kargonomi tarafından yönetilen tüm internet siteleri ve/veya mobil uygulamalar dahil elektronik ortamları,
“Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’n i kullanan kişileri,
“Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
“Müşteri” Web Sitesi üzerinden Hizmet Veren tarafından sunulan herhangi Hizmet’i satın almak için talepte bulunan gerçek veya tüzel kişi Üye ve/veya Kullanıcı’yı,
“Hizmet Veren” Müşteri tarafından seçilecek olan; Hizmet sağlamak üzere Kargonomi platformu içerisinde yer alan ve belirli şart ve koşullarda Müşterilere taşıma hizmeti verecek olan tüzel kişileri,
“Hizmet” Kargonomi websitesinden ve veya IOS / Android tabanlı Mobil Uygulamaları üzerinden Müşteri’nin talebi üzerine gönderilerin Hizmet Veren’e ait şube, acente ve Hizmet Şartların’nda belirlenen diğer tüm lokasyonlardan teslim alınarak, Teslimat Yeri’ne tesliminin yapılmasına ilişkin hizmeti,
“Hizmet Bedeli” Teklif Modeli’nde Müşteri’nin Hizmet Talebi doğrultusunda Hizmet Veren’in belirlediği şart ve koşullarda verilecek olan Hizmet karşılığında ödemekle yükümlü olduğu bedeli,
“Bakiye” Müşteri’nin Kargonomi’a Hizmet ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Bedeli’ni ödeyebilmesi için Kargonomi hesabına tanımlanan bedeli
“Bakiye Alt Limit” Müşteri’nin Platformu ve Hizmet’i kullanabilmesi için Kargonomi hesabında tanımlı olması gereken minimum tutarı
“Online Ödeme Sistemi” Müşteri’nin Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin, Kargonomi’un iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Müşteri’den tahsilini sağlayan sistemi,
“Sözleşme” İşbu Kullanıcı ve Müşteri Sözleşmesini,
“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,
ifade eder.


3. Madde – Kargonomi Tarafından Sunulan Hizmet

Kargonomi yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Kargonomi hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği hukuki sınırları çerçevesinde kontrol edebilecektir. Bu sınırların dışında sorumluluk tamamı ile hizmet alan ve hizmet veren üzerindedir.


4. Madde – Üyelik Sistemi

4.1 Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, Web Site’sine üyelik aşamasında veya daha sonra bilgilerini değiştirerek oluşturduğu giriş bilgilerinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Üyeliği ile birlikte edinmiş olduğu hesabın kişisel kullanımına özgü olduğunu bilmekte ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu hesabın güvenliğinden sorumlu olan Üye’nin bu hesap ile gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olmadığına dair itirazda bulunması mümkün değildir. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Kargonomi, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.


4.2 Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, Hizmet Sağlayıcı ile Kargonomi Arasındaki Hizmet Koşulları’nın, Hizmet Veren ve Kullanıcı arasındaki Kargo Taşıma Sözleşmesinin, Üye Aydınlatma Metni’nin, , Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin ve site içi diğer dokümanların / kuralların işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir.


4.3 Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.


4.4 Eğer Müşteri’nin Kargonomi’a ödemesi gereken tutar bulunuyorsa bu tutarı ödemeden hesabı silinemez ve hesabına tanımlanan ödeme bilgileri kaldırılamaz.


5. Madde – Hizmet’in Verilmesi Şartları

5.1 En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Üye veya Müşteri olabilir.


5.2 İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Kargonomi’un sorumlu tutulamayacağını ve kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.


5.3 Geçerli bir Hizmet talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.


5.4 Kargonomi üzerinden Hizmet alan veya tacir veya esnaf olan Kullanıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi veya ticari işletme adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için vergi kimlik numarası ve MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış mobil telefon numarası ve e-posta adresi.


5.5 Kargonomi üzerinden Hizmet alan veya tacir veya esnaf olmayan Kullanıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâh adresi. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış mobil telefon numarası ve e-posta adresi (iv) T.C Kimlik numarası.


5.6 Müşteri tarafından Hizmet için verilmesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası için Hizmet Veren’e iletmek Müşteri’nin sorumluluğundadır. Hizmet Bedeli’ne ilişkin fatura e-fatura/e-arşiv olarak Müşteri tarafından bildirilen eposta adresine gönderilecektir.


5.7 Kargonomi Platform üzerinden Hizmet Veren’in hak ve yükümlülüklerine uygun olarak Hizmet’e ilişkin tüm yükümlülükler, esaslar ve koşullar hususunda Müşteri’yi bilgilendirmekte olup, Müşteri bu yükümlülüklere ve düzenlemelere aykırı davranması halinde sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


6. Madde – Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

6.1 Web Sitesi aracılığı ile alınacak Hizmet’e ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Kargonomi’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.


6.2 Kargonomi, Hizmet Veren’in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Kargonomi, bazı Hizmet Veren’leri kullanıcılar tarafından tercih edilme nedenleri, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Kargonomi’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.


6.3 Kargonomi, Müşteri ile Hizmet Veren arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Müşteri veya 3. kişilere vereceği zararlardan Kargonomi’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.


6.4 Hizmet verilmesine ilişkin şartlar Hizmet Veren tarafından belirlenmekte olup; Kargonomi, Hizmet Veren tarafından belirlenen hizmetin verilmesi şartlarına dair gerekli bilgilendirmeleri e-posta ve Platform aracılığı ile yapacak olup, Müşteri, tercih etmiş olduğu Hizmet Veren’e ilişkin tüm şartlardan haberdar olduğunu ve iş bu şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.


6.5 Hizmet Veren ile Müşteri arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Kargonomi tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Kargonomi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.


6.6 Bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili Kargonomi herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.


6.7 Kargonomi, Website ve Hizmetler’in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Müşteri’nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Kargonomi, Website üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve Müşteri, Websitesi’ni ve Hizmetleri kullanmaya devam ettiği sürece, Websitesi’ni ve Hizmetleri kullandığı haliyle kabul etmiş sayılır.
6.8 Kargonomi;

  • 6.8.1 Müşteri’nin Website ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya Müşteri’nin Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden;
  • 6.8.2 Ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, işletim sistemi uyumsuzluklarından;
  • 6.8.3 Websitesi üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan;
  • 6.8.4 Voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden;
  • kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Müşteri” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
6.9 Kargonomi ile Hizmet Veren veya Müşteri arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


7. Madde – Tüm Kullanıcılara İlişkin Genel Hak Ve Yükümlülükler

7.1 Kullanıcı, Platform’u kullanırken ve Platform üzerinden iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.


7.2 Kullanıcılar ve/veya Hizmet Veren hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, Kargonomi elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.


7.3 Kullanıcı/lar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.


8. Madde – Müşteri Yükümlülükleri

8.1 Müşteri’nin işbu Sözleşme ve eklerinde belirlenen koşullara uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Müşteri’ye aittir.
8.2 Müşteri aldığı Hizmet karşılığında Kargonomi’ye hizmet karşılığı belirtilen tutarın Bakiye miktarından doğrudan, Bakiye Alt Limiti’nin altında bulunmaması halinde ise tanımlı olan Online Ödeme Bilgisi üzerinden Müşteri onayı gerekmeksizin veya Müşteri tarafından yapılan havale/eft tutarı ile tahsil edileceğini kabul eder.
8.3 Müşteri tarafından Hizmet bedelinin belirlenmesi için bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi gerekmekte olup, Müşteri aksi durumda tespit edilecek bedel farkının Kargonomi sistemindeki Bakiye’sinden ek onaya ihtiyaç olmaksızın tahsil edileceğini kabul ve beyan eder.
8.4 Müşteri, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Kargonomi’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde yasal düzenlemelerin izin verdiği şekilde sistem işleticileri ile paylaşma ve saklama yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Kargonomi sorumlu değildir.
8.5 Hizmet’e ilişkin dokümanları(barkod, kullanım kodu, irsaliye, gönderiye ilişkin bilgi ve belgeler vb.) Platform üzerinden temin ederek Hizmet Veren’e teslim etme sorumluluğu Müşteri’ye ait olup, Kargonomi Müşteri için gerekli olan bilgi/belgeleri Platform üzerinden Müşteri’ye sağlamakla yükümlüdür.
8.6 Müşteri, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından doğru fiyatlandırma yapılabilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
8.7 Müşteri’nin, Kargonomi ve/veya Hizmet Veren’e niteliği hakkında bildirimde bulunmadan ya da niteliği ile ilgili gerçeğe aykırı, yanlış ve eksik bildirim ile teslim etmesi halinde, Müşteri; her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,Hizmet Veren’in ve bu Gönderi sebebiyle zarar gören üçüncü şahısların zararlarını ve giderlerini tazminle kendisinin yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.8 Kargonomi ve Hizmet Veren, gönderileri ihtirazi kayıtla kabul edecek olup, gönderinin muhteviyatında oluşabilecek hasar ve eksikliklerden sorumlu değildir.
8.9 Müşteri Hizmet’i alırken ve Üyelik ve Hizmet ile ilgili koşullara onay verirken kendisi ve temsil ettiği gerçek/tüzel kişi adına temsil yetkisine haiz olduğunu, temsil yetkisinin bulunmadığı iş ve işlemler ile ilgili bizzat kendisinin yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.10
8.10.1 Kargonomi’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Websitesi’ne yüklenilmesi;
8.10.2 Websitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
8.10.3 Websitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
8.10.4 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
8.10.5 Virüs veya Website veri tabanına, Website üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
8.10.6 Üyeler veya Hizmet Sağlayıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
8.10.7 Website tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Kargonomi’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Website üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
8.10.8 Hizmetler’in, Websitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi;
8.10.9 Haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirilmesi;
8.11 Müşteri, Websitesi üzerinden yaptığı işlemleri Webistesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Müşteri, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
8.12 Müşteri, Hizmet ile ilgili Hizmet Veren ve resmi merciiler tarafından belirlenen şart ve koşulları bildiğini ve bunlara uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


9. Madde – Kargonomi’un Yetki ve Yükümlülükleri

9.1 Kargonomi sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak Kargonomi’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Kargonomi’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
9.2 Kargonomi’nin işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu, güvenlik şüphesi doğuran Müşteri işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Kargonomi’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.3 Kargonomi veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Hizmet Talebi’ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
9.4 Kargonomi, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Kargonomi, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Kargonomi’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
9.5 Kargonomi Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@Kargonomi.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
9.6 Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Kargonomi dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
9.7 Kargonomi hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
9.8 Kargonomi, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
9.9 Üyelik sırasında ve/veya hizmet sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Hizmet Sağlayıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Uygulama’nın kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Hizmet Sağlayıcılar’a iletebilecektir.
9.10 Kargonomi Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
9.11 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Kargonomi’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
9.12 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Kargonomi; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.


10. Madde – Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, Kargonomi Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Kargonomi, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


11. Madde – Sorumluluk Sınırlandırması

11.1 Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Kargonomi, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
11.2 Kargonomi, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
11.3 Kargonomi koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
11.4 Kargonomi 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.
11.5 Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Kargonomi, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
11.6 Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Kargonomi’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
11.7 Taşıma Hizmeti’nde Hizmet Veren’in kusuru ile gerçekleşen hasar halinde, bu kusurla sınırlı olarak durum ve şartlara göre Gönderinin tamir bedeli veya hasarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark Hizmet Veren tarafından tazminat olarak Müşteri’ye ödenecektir. Tazminat tutarında sorumluluk sınırı TTK. 882.maddesi uyarınca, Gönderinin ziya ya da tamamının hasarı halinde, hasara uğrayan kısmının brüt ağırlığının kg başına 8.33 SDR (özel çekme hakkı) ile sınırlı olup, Müşteri, bu bedelin üzerinde bir bedeli tazminat olarak talep edemez. Zararın meydana gelmesinde Müşteri’nin da kusuru olması durumunda tazminat tutarı Müşteri’nin kusuru oranında indirilir. Her durumda Hizmet Veren’in, manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.


12. Madde – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kargonomi markası ve logosu, Kargonomi Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kargonomi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Kargonomi’nin mülkiyetindedir. Üye, Kargonomi’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Kargonomi’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Kargonomi Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kargonomi’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Kargonomi’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Kargonomi’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


13. Madde – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kargonomi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.


14. Madde – MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Kargonomi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Kargonomi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Kargonomi, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


15. Madde – Müşteri’lerın Tüketici Sıfatıyla Hakları

15.1 Sadece Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Müşteri’ ler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.
15.2 Tüketici sıfatına sahip Müşteri, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, Kargonomi Hizmet Veren’e ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.


16. Madde – Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

16.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
16.2 Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.


17. Madde – Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

17.1 Kargonomi sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, Hizmet bilgileri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
17.2 Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Kargonomi’un ticari defter ve kayıtları ile Kargonomi sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
17.3 Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi Hizmet Verenları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.


18. Madde – ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


19. Madde – Sözleşmenin İhlali ve Feshi

19.1 Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar Kargonomi’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Kargonomi Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.
19.2 Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.


20. Madde – Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Kargonomi tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.